Politika e privatësisë

Rishikimi i Fundit: 01-12-2023Politika e privatësisë për Panelin e Opinia

Ndryshimi i fundit: 01.12.2023

Politika e privatësisë përcakton se si Valicon d.o.o , Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Republika e Sllovenisë, numri i regjistrimit: 5997135000 merr, ruan dhe përdor të dhënat tuaja personale. Data e hyrjes në fuqi e politikës së privatësisë është 01.12.2023 . Kjo politikë e privatësisë vlen për pjesëmarrjen tuaj në panelin e internetit të Opinia (tutje: "Panel" ose "Paneli").

Ju lutemi lexoni me kujdes politikën tonë të privatësisë. Ju rekomandojmë që të ruani ose printoni në mënyrë të përshtatshme një kopje të kësaj politike të privatësisë dhe çdo versioni të ardhshëm që vlen për shënimin e pajtimit që na keni dhënë.

Rreth nesh

Kontrolluesi i të dhënave për të dhënat tuaja personale është Valicon doo, Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Republika e Sllovenisë, numri i regjistrimit: 5997135000 (tutje: “Valicon” ose “Valicon-i”). Në raste të caktuara, të dhënat tuaja personale nga paneli Opinia mund të përpunohen nga filialet e grupit të kompanive Valicon (në tekstin e mëtejmë: "Filialet e Grupit Valicon" ose "Filialet" ose "Filiale") të cilët veprojnë si përpunues të të dhënave.

Filialet e Grupit Valicon që mund të përpunojnë të dhënat tuaja personale janë renditur si më poshtë:

 • Valicon d.o.o., Draškovićeva ulica 54, 10000 Zagreb, Republika e Kroacisë, OIB: 48343448386;
 • Valicon d.o.o., Trampina 2, 71000 Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë, PIB: 103864144
 • Valicon d.o.o., Kosovë, Dukagjini Rezidenca , Kati 13, Hyrja B, Nr. 38 numri i biznesit: 812088400

Përpunimi i të dhënave tuaja personale nga Filialet e Grupit Valicon bëhet në bazë të kontratave të përshtatshme brenda grupit të lidhura ndërmjet Valicon-it dhe Filialeve të tij. Kontrata të tilla përfshijnë dispozita të përshtatshme për të siguruar mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Kur të dhënat tuaja personale transferohen te Filialet jashtë BE/ZEE, transferime të tilla sigurohen në përputhje me mekanizmat e transferimit të përshkruara në Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (p.sh., Klauzola Standarde Kontraktuale të miratuara nga Komisioni Evropian).

Në situata të caktuara, kur një Filial i Grupit Valicon kryen një projekt të veçantë hulumtimi, ai mund të përpunojë të dhënat tuaja personale si një kontrollues i përbashkët i të dhënave me Valicon-in. Në këtë rast, Filiali i Grupit Valicon dhe Valicon-i do të përcaktojnë së bashku qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale. Filialja përkatëse do t'ju njoftojë kur vepron si kontrollues i të dhënave në çdo rast. Për të përcaktuar të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre të ndërsjella dhe në lidhje me ekzekutimin e të drejtave të subjektit të të dhënave, Valicon-i dhe Filiali i Grupit Valicon do të ekzekutojnë një marrëveshje për përpunimin e të dhënave duke shfrytëzuar Klauzola Standarde Kontraktuale të publikuara në Vendimin Zbatues të Komisionit (BE) 2021/914. Pala përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave nga subjektet e të dhënave drejtpërdrejt do të jetë përgjegjëse për marrjen e pëlqimit për përpunimin e të dhënave dhe do të informojë subjektet e të dhënave në lidhje me të drejtat e tyre. Secila palë do të zbatojë dhe mirëmbajë të gjitha masat e duhura teknike, administrative dhe organizative të nevojshme për: (i) të siguruar një nivel konfidencialiteti dhe sigurie të përshtatshme për rreziqet e mundshme nga përpunimi dhe natyra e të dhënave personale; dhe (ii) të parandalojë përpunimin e paautorizuar ose të paligjshëm të të dhënave personale, humbjen aksidentale, zbulimin ose shkatërrimin, ose dëmtimin e të dhënave personale, të gjitha në përputhje me marrëveshjen e përpunimit të të dhënave.

Në rast se keni ndonjë pyetje, ju lutemi na kontaktoni me e-mail në: [email protected]

Si i marrim, përdorim dhe përpunojmë ndryshe të dhënat tuaja personale

Ne mund t'i marrim të dhënat tuaja personale nëpërmjet faqes sonë të internetit www.opinia.club ose kur ju shprehni interesin tuaj për t'u bërë pjesë e Panelit nëpërmjet vegëzës (link) që ju është dërguar.

Çfarë lloje të të dhënave personale mbledhim ose marrim nga ju

Ne mund të përpunojmë kategoritë e mëposhtme të të dhënave tuaja personale:

 1. Të dhënat personale bazë
 2. Të dhëna socio-demografike
 3. Të dhënat e anketës
 4. Të dhëna të ndjeshme
 5. Karakteristikat e përmbledhura të shfletuesit tuaj të internetit

Si i përdorim të dhënat tuaja personale (qëllimi i përpunimit)

Ne mund t'i përdorim të dhënat tuaja personale për një ose më shumë nga qëllimet e mëposhtme:

 1. Në lidhje me pjesëmarrjen tuaj në Panel dhe ekzekutimin e anketave online për klientët tanë ose për përdorim në hulumtimet tona.
 2. Në komunikim të drejtpërdrejtë me ju për ndryshimet në kushtet e pjesëmarrjes në Panel dhe informimin e komunitetit për aktivitetet.
 3. Mbrojtja e biznesit tonë dhe e interesave tona të biznesit, duke përfshirë qëllimin e kontrollit të përvojave të kaluara, parandalimin e mashtrimit. Kjo është e nevojshme për të mbrojtur detyrimet tona ligjore dhe për të parandaluar aktivitetet kriminale, të tilla si mashtrimi, për të parandaluar keqpërdorimin e panelit të Opinia dhe për të siguruar mbrojtjen e biznesit tonë. Ne do të kryejmë kontrolle të tilla vetëm nëse ligji na e lejon këtë.
 4. Komunikimi me këshilltarët tanë të biznesit dhe përfaqësuesit ligjorë. Kjo është e nevojshme për detyrimet tona ligjore, në marrjen e këshillave ligjore ose profesionale të biznesit, dhe ne do t'i ofrojmë të dhënat tuaja personale, nëse është e nevojshme, vetëm në masën minimale të nevojshme dhe anonime kudo që të jetë e mundur.
 5. Ndarja e të dhënave personale me palët e treta (tutje: nënkontraktorët tanë) që janë të lidhur me ne në lidhje me ofrimin e shërbimeve tona, si partnerët tanë të biznesit, Filialet, bashkëpunëtorët, furnitorët, kontraktorët e pavarur, ofruesit e shërbimeve të ndryshme të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Për shembull, ne mund t'u kalojmë të dhëna personale nënkontraktorëve për shërbimet e përpunimit të të dhënave ose për t'ju dërguar informacione që keni kërkuar ose për të kryer intervista për projekte të hulumtimit të tregut. Të dhëna të tilla do të transferohen ose do të vihen në dispozicion vetëm në masën e kërkuar nga qëllimi specifik. Këto të dhëna nuk do të përdoren për qëllime të tjera, veçanërisht jo për qëllimet e tyre ose për nevojat e palëve të treta. Kur ne ndajmë informacionin tuaj personal, ne do ta bëjmë këtë në mënyrë të vazhdueshme vetëm në bazë të nevojës për informacion, duke iu nënshtruar kufizimeve të përshtatshme të konfidencialitetit, në baza anonime për aq sa është e mundur dhe vetëm në masën rreptësishtë të nevojshme për cilindo nga këto qëllime.
 6. Zbatimi i të drejtave tona ligjore dhe respektimi i ligjeve, rregulloreve dhe kërkesave të tjera ligjore. Kjo është e nevojshme për detyrimin tonë ligjor për të mbrojtur biznesin tonë dhe për të zbatuar të drejtat tona kontraktuale dhe të tjera ligjore. Për të garantuar sigurinë dhe integritetin fizik, të rrjetit dhe të informacionit. Kjo është e nevojshme për shkak të detyrimit tonë ligjor për të siguruar një sistem dhe rrjete të teknologjisë informative të sigurt dhe të pa kompromis, duke përfshirë ruajtjen dhe arkivimin, parandalimin e keqpërdorimit të softuerit, viruseve, gabimeve (bugs) ose kodeve të tjera qëllimkeqe, parandalimin e qasjes së paautorizuar në sistemet tona dhe çdo formë sulmi ose dëmtimi. në sistemet dhe rrjetet tona të TI-së. Mund të na duhet të përdorim dhe përpunojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë që të përmbushim detyrimet ligjore që duhet t’i respektojmë. Për shembull, mund t'ju kërkojmë t'i dorëzohen gjykatës të dhënat tuaja personale të caktuara pas marrjes së një urdhri gjyqësor. Mund të na duhen gjithashtu informacionet tuaja personale për të përmbushur detyrimet ligjore të zbatueshme, të tilla si ligjet tatimore dhe rregulloret e tjera që janë të detyrueshme.
 7. Në lidhje me kërkesat e zbulimit dhe në rastin e çdo transaksioni shitjeje ose blerjeje në rast se aksionarët tanë vendosin t'ia shesin Valicon-in një pale të tretë. Kjo është e nevojshme për interesat tona legjitime në shitjen dhe/ose sigurimin dhe promovimin e suksesit të biznesit tonë.
 8. Për qëllime statistikore dhe hulumtimi. Ne ose do të pseudominizojmë ose anonimizojmë të dhënat dhe do t'i përdorim ato për interesat legjitime të përpunimit të të dhënave personale për qëllime hulumtimi.
 9. Në lidhje me ndonjë mosmarrëveshje ligjore, mosmarrëveshje të mundshme ligjore ose procedim. Kjo është e nevojshme për detyrimin tonë ligjor për të promovuar dhe garantuar suksesin e biznesit tonë, për të zgjidhur mosmarrëveshjet dhe për të bërë zbulime të tilla siç kërkohet nga ligji ose që ne besojmë se janë të arsyeshme për t'u përputhur me ligjin.

Kur ne përpunojmë të dhënat tuaja personale në bazë të pëlqimit tuaj, ju mund ta revokoni pajtimin e dhënë në çdo kohë duke na dërguar një e-mail në [email protected] . Data e adresimit të kërkesës është një muaj nga dita kur kemi marrë kërkesën tuaj.

Përpunimi i të dhënave personale të fëmijëve

Ne nuk do të mbledhim ose përpunojmë informacione për fëmijët nën moshën 16 vjeç, përveç nëse marrim pëlqimin prindëror në përputhje me ligjet në fuqi. Nëse konstatojmë se kemi mbledhur aksidentalisht informacion për një fëmijë, do ta fshijmë menjëherë.

Përpunimi i të dhënave të ndjeshme

Në disa raste, dhe për qëllimet e specifikuara në deklaratën e pajtimit për pjesëmarrjen tuaj në panelin në të cilin ju merrni pjesë si panelist, ne mund të përpunojmë kategori të veçanta të të dhënave personale për ju ("të dhëna të ndjeshme"). Ne gjithashtu mund të përpunojmë të dhënat tuaja të ndjeshme nëse më parë keni dhënë pëlqimin tuaj vullnetar, të shprehur dhe specifik në një kontekst specifik për një qëllim të caktuar.

Periudha e ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave personale

Valicon-i ruan të dhënat tuaja personale në serverët e vet. Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale deri në revokimin tuaj. Ne zakonisht do t'i fshijmë të dhënat tuaja personale që kemi marrë nga ju, nëse nuk janë më të rëndësishme për të arritur qëllimin për të cilin janë mbledhur. Në rast të një kërkese për fshirje të të dhënave, të dhënat do të fshihen brenda një periudhe të caktuar ligjore (një muaj).

Për më shumë informacion se ku dhe për sa kohë ruhen të dhënat tuaja personale dhe më shumë informacion në lidhje me të drejtën tuaj për të fshirë dhe transferuar të dhënat personale, ju lutemi na kontaktoni në [email protected]

Si i mbrojmë të dhënat tuaja personale

Ne kemi marrë masat e duhura teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat tuaja personale dhe për t'i mbrojtur ato nga përdorimi ose përpunimi i paautorizuar ose i paligjshëm dhe nga humbja ose shkatërrimi ose dëmtimi aksidental i të dhënave tuaja personale, duke përfshirë:

 • parimin e sasisë minimale të të dhënave dhe përpunimi mbi baza të pseudonimizuara, kudo që është e mundur;
 • trajnimin e stafit tonë për rëndësinë e konfidencialitetit dhe ruajtjen e privatësisë dhe sigurisë së të dhënave tuaja;
 • angazhimin për të marrë masat e duhura disiplinore për të zbatuar përgjegjësitë e punonjësve për privatësinë;
 • modernizimin dhe testimin e vazhdueshëm dhe gjithëpërfshirës i teknologjisë sonë të sigurisë;
 • përzgjedhjen e kujdesshme dhe e përgjegjshme e nënkontraktorëve tanë;
 • përdorimin e serverëve të sigurt për të ruajtur të dhënat tuaja personale;
 • caktimin e një personi të autorizuar për mbrojtjen e të dhënave personale;
 • kërkimin e dëshmisë së identitetit nga çdo individ që kërkon qasje në të dhënat personale.

Lidhjet në rrjet dhe teknologji të tjera të internetit

 • YouTube

Faqja jonë e internetit përdor shtojca nga YouTube, të operuara nga Google. Faqja operohet nga YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SHBA. Nëse vizitoni faqen tonë të internetit, e cila ka një shtojcë YouTube, krijohet një lidhje me serverët e YouTube. Në këtë mënyrë YouTube informohet për vizitën tuaj në faqen tonë.

Nëse jeni kyçur në një llogari në YouTube, YouTube ju lejon të lidhni të dhënat e kërkimit tuaj drejtpërdrejt me profilin tuaj personal. Ju mund ta parandaloni këtë duke u çkyçur nga llogaria juaj në YouTube.

YouTube na ndihmon ta bëjmë faqen tonë tërheqëse. Ky është një interes legjitim në përputhje me nenin 6 (1) (f) të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (tutje: RRPMDH).

Informacione shtesë mbi menaxhimin e të dhënave të përdoruesit mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të YouTube https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/

Si i përdorim cookie-t dhe teknologjitë e ngjashme

Një cookie është një sasi e vogël e të dhënave që një faqe interneti vendos në kompjuterin tuaj dhe e merr përsëri, sa herë që hyni në një dokument tjetër në të njëjtën faqe interneti. Cookie-t përdoren kryesisht për të identifikuar çdo përdorues ose për t'i dalluar ata nga numri i përdoruesve të tjerë që përdorin të njëjtën faqe interneti në të njëjtën kohë. Prandaj është një metodë e kompjuterizuar e njohjes së identitetit.

Disa cookie fshihen kur mbyllni shfletuesin. Këto cookie quhen sesione ose cookie të përkohshme, pasi ato zgjasin për aq kohë sa zgjat një seancë e vetme dhe nuk ruhen më pas përfundimit të sesionit. Cookie-t e këtij lloji zakonisht kanë vetëm kode identifikimi, të cilat mund të njihen vetëm nga faqja e internetit që ka instaluar cookie-t.

Cookie-t tjera kanë një jetëgjatësi ose kohëzgjatje të caktuar dhe përdoren për të përcaktuar nëse jeni kyçur tashmë në një uebfaqe të caktuar ose për të ruajtur informacione rreth cilësimeve të caktuara, si p.sh. përzgjedhja e gjuhës.

Çdo faqe interneti mund të ketë qasje vetëm te cookie-t që ka ruajtur ajo faqe interneti, por nuk mund të ketë qasje në të dhënat e faqeve të tjera të internetit.

Ju mund të refuzoni disa ose të gjitha cookie-t që ne përdorim duke ndryshuar cilësimet e shfletuesit tuaj, megjithatë kjo mund të zvogëlojë aftësinë tuaj për të përdorur faqet tona të internetit ose disa ose të gjitha funksionet e tyre. Për më shumë informacion rreth cookie, duke përfshirë mënyrën e ndryshimit të cilësimeve të shfletuesit tuaj, vizitoni www.allaboutcookies.org .

Sistemi i anketave në internet (surveys.valicon.net) përdor cookie për funksionimin e duhur dhe të sigurt dhe për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Jetëgjatësia e cookie-ve individuale është e kufizuar në kohëzgjatjen e anketës ose seancës dhe në kohën e parashikuar të përfundimit të anketës (si rregull, 5 minuta).

Cookie-t për çdo anketë emërtohen WSS__HEADERS__AI__XXX dhe WSS__SESSION__ID __XXX, ku XXX përfaqëson identifikimin e anketës së cilës i referohen cookie-t.

Google reCAPTCHA

Për të garantuar siguri të mjaftueshme të të dhënave gjatë futjes së të dhënave në faqen tonë të internetit, në raste të caktuara ne përdorim shërbimin e Google reCAPTCHA të ofruar nga Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SHBA (tutje: reCAPTCHA).

Kjo përdoret kryesisht për të dalluar nëse vizita në faqen tonë të internetit ( p.sh. përmes formularit të kontaktit) është bërë nga një person fizik ose nëse ka pasur abuzim me një automatizim p.sh. hyrje automatike. Shërbimi përfshin dërgimin e adresave IP dhe të gjitha të dhënat e tjera që i duhen Google për shërbimin reCAPTCHA ( p.sh. informacione rreth faqeve që keni parë dhe kohës që i keni parë dhe çfarë keni klikuar).

Analiza e kryer nga reCAPTCHA ndodh tërësisht në prapavijë.

Mund të lexoni më shumë rreth reCAPTCHA dhe politikës së privatësisë së Google në faqet e mëposhtme të internetit: https://www.google.com/recaptcha/intro/v3beta.html dhe https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Shërbimi reCAPTCHA përdoret në bazë të Nenit 6(1)(f) RRPMDH. Si operator uebsajti, ne kemi një interes legjitim që oferta jonë në internet të mbrohet nga hyrjet e automatizuara me qëllim të keq dhe mesazhet elektronike të pakërkuar (SPAM).

Transferimet ndërkombëtare të të dhënave personale

Nëse i transferojmë të dhënat tuaja personale jashtë ZEE-së, ne do ta bëjmë këtë pasi të shqyrtojmë me kujdes bazat dhe masat mbrojtëse të duhura ligjore, të tilla si:

 • politikat e mbrojtjes së të dhënave të njohura si "Rregullat Detyruese të Korporatës" ose "RRDK";
 • Klauzola Standarde Kontraktuale të miratuara nga Komisioni Evropian ose të pranuara nga autoriteti kombëtar mbikëqyrës dhe të konfirmuara nga Komisioni Evropian në përputhje me ligjin përkatës;
 • një kod ose kode sjelljeje të hartuara nga një shoqatë ose organ tjetër i miratuar nga autoriteti kombëtar mbikëqyrës;
 • mekanizmat e miratuar të certifikimit;
 • ose kur miratohen nga autoriteti kombëtar mbikëqyrës, klauzola kontraktuale ndërmjet kontrolluesit të të dhënave ose përpunuesit të të dhënave dhe kontrolluesit të të dhënave, përpunuesit të të dhënave ose marrësit të të dhënave personale në një vend të tretë ose organizatë ndërkombëtare.

Më 10 korrik 2023, Komisioni Evropian miratoi një vendim të ri për përshtatshmërinë, bazuar në të cilin të dhënat personale mund të transferohen lirisht nga Bashkimi Evropian tek kompanitë në SHBA që marrin pjesë në Kornizën e Privatësisë së të Dhënave BE-SHBA. Vendimi i përshtatshmërisë bazohet në nenin 45 të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave dhe përfaqëson një mekanizëm që siguron transferim të sigurt dhe të ligjshëm të të dhënave drejt vendeve të treta. Kompanitë në SHBA që duan të marrin pjesë në Kornizën e Privatësisë së të Dhënave duhet t'i nënshtrohen një procesi të vetë certifikimit dhe të regjistrohen në listën e kompanive që i janë bashkuar Kornizës së Privatësisë së të Dhënave. Valicon-i do të përdorë vendimin e përshtatshmërisë për transferimin e të dhënave personale te ofruesit e shërbimeve që vetë certifikohen me sukses dhe i bashkohen Kornizës së Privatësisë së të Dhënave. Valicon-i do të përdorë klauzola standarde kontraktuale të vlefshme bazuar në Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave për transferimin e të dhënave personale tek ofruesit e shërbimeve që nuk i bashkohen Kornizës së Privatësisë së të Dhënave BE-SHBA dhe në periudhën tranzitore, derisa ofruesit tanë të shërbimeve të vetë certifikohen në përputhje me vendimin e ri të përshtatshmërisë.

Të drejtat e individit me të cilin lidhen të dhënat personale

Ne dëshirojmë t'ju kujtojmë të drejtat e mëposhtme në lidhje me të dhënat tuaja personale, të cilat mund t'i ushtroni duke dërguar një e-mail në [email protected].

 • kërkoni qasje në të dhënat tuaja personale dhe informacione në lidhje me përdorimin dhe përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale;
 • kërkoni korrigjimin ose fshirjen e të dhënave tuaja personale;
 • kërkoni që ne të kufizojmë përdorimin e të dhënave tuaja personale;
 • kërkoni të dhënat tuaja personale që na keni dhënë dhe që ne do t’ua ofrojmë në një format të strukturuar dhe të lexueshëm nga programet (p.sh. faqe Excel) dhe të drejtën për t'i transferuar këto të dhëna personale te një kontrollues tjetër i të dhënave;
 • kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të caktuara (për informacion të mëtejshëm shihni seksionin "E drejta juaj për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të caktuara"); dhe
 • tërhiqni pëlqimin për përdorimin e të dhënave tuaja personale, ku ne mbështetemi në pajtimin tuaj. Nëse e tërhiqni pajtimin tuaj, kjo nuk do të ndikojë ligjshmërinë e përdorimit dhe përpunimit tonë të të dhënave tuaja personale bazuar në pajtimin tuaj përpara datës kur tërhoqët pajtimin tuaj. Ju gjithashtu keni të drejtë të paraqisni një ankesë pranë autoritetit kombëtar mbikëqyrës, që është Agjencia Kombëtare për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
 • Për informacion të mëtejshëm në lidhje me të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat tuaja personale, duke përfshirë disa kufizime që zbatohen për disa nga këto të drejta, ju lutemi shihni nenet 12 deri në 23 të RRPMDH, që gjenden në: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg /2016/679/oj

E drejta juaj për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të caktuara:

Ju keni të drejtat e mëposhtme në lidhje me të dhënat tuaja personale, të cilat mund t'i ushtroni në të njëjtën mënyrë siç është përcaktuar në seksionin e mëparshëm (të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat tuaja personale):

  • kundërshtoni përdorimin ose përpunimin e të dhënave tuaja personale ku ne i përdorim ose i përpunojmë ato për të kryer një detyrë në interes publik, nëse i përpunojmë të dhënat tuaja personale për interesat tona legjitime, duke përfshirë "profilizimin" (p.sh. parashikimi i sjelljes suaj bazuar në të dhënat tuaja personale) bazuar në ndonjë nga këto qëllime; dhe
  • kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë (duke përfshirë çdo vlerësim të automatizuar që bëjmë për ju ose për ndonjë nga karakteristikat tuaja si person, nëse lidhet me një marketing të tillë të drejtpërdrejtë).

Modifikimi i politikës sonë të privatësisë

Ne mund ta ndryshojmë politikën tonë të privatësisë herë pas here, duke përfshirë shtimin e mundshëm të Filialeve të sapo themeluara të Grupit Valicon që mund të përpunojnë të dhënat tuaja personale. Ne do t'ju informojmë për këtë në kohën e duhur. Nëse vazhdoni të kyçeni në panelin e internetit Opinia në këtë ose pas kësaj date, ju pranoni të jeni të detyruar ta respektoni versionin e ri i politikës sonë të privatësisë.

Nëse ne synojmë të përdorim të dhënat tuaja personale për qëllime të reja, ne do t'ju informojmë për këtë qëllim dhe çdo informacion tjetër të rëndësishëm përpara se të përdorim të dhënat tuaja personale për ato qëllime.

Personi i autorizuar për mbrojtjen e të dhënave personale

Zyrtari i Mbrojtjes së të Dhënave mund të kontaktohet në [email protected].

 

 

 

Bëhuni pjesë e klubit tonë

Fito shpërblime duke ndarë mendimin tuaj